วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

เวลา 18 นาฬิกา 49 นาที 34 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)